{name:"PETKIT Store Việt Nam", address: "CTL Tower Tham Lương, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh",city: "Thành Phố Hồ Chí Minh",district: "Quận 12",ward: "Tân Thới Nhất", phone:"0799258929", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.8507973046176!2d106.6147944109369!3d10.822727958292834!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752bcd9a399569%3A0xaf5248889464a00d!2sPetkit%20Store%20Vi%E1%BB%87t%20Nam!5e0!3m2!1svi!2s!4v1696386966550!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"},

{name:"Trung Tâm Bảo Hành Quốc Tế PETKIT Việt Nam", address: "M2 đường F, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh",city: "TP. Hồ Chí Minh",district: "Quận 12",ward: "Tân Thới Nhất", phone:"0965255227", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.846039044193!2d106.61422637587648!3d10.823091858329468!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752b02bda119e9%3A0x58c65a74e43c4fe7!2zSGVMaUNvcnAgLSBDw7RuZyB0eSBD4buVIFBo4bqnbiBDdeG7mWMgU-G7kW5nIE3huqFuaCBLaG_hurs!5e0!3m2!1svi!2s!4v1696388175442!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"},

{name:"Trung Tâm Bảo Hành PETKIT Hà Nội", address: "164/141 Phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội",city: "TP. Hà Nội",district: "Hoàng Mai", ward: "Thịnh Liệt", phone:"0965255227", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.457524208192!2d105.84563178623408!3d20.974289439799204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad0c805b41ef%3A0x3902e817d7b4040a!2sPETKIT%20by%20HeLiCorp%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i!5e0!3m2!1svi!2s!4v1696388622141!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"}

PETKIT by HeLiCorp

Liên hệ